BOEKEN

 

Het drie-spiegelmodel 

is geschreven vanuit de schoolpraktijk. Het is bedoeld voor scholen maar kan ook perfect worden toegepast in andere domeinen. Dit kan omdat het model een conceptueel model is waarbij DENKEN, METEN en DOEN de sleutelwoorden zijn.

Bezin voor u begint! Meten kan pas nadat er nagedacht werd over wat we willen meten. Waarom we willen weten, maar ook wie wil weten? Het is de eerste spiegel of DENKspiegel waarbij het perspectief staat tegenover de doelstellingen die worden geformuleerd. Anders gezegd: wie wil wat weten?

Eens dit uitgeklaard is kan men beginnen meten. Hoe dit moet gebeuren hangt niet alleen van de instrumenten af maar ook van de middelen die ter beschikking staan. In de tweede spiegel, de MEETspiegel, wordt de keuze van het instrument of de instrumenten gespiegeld aan de middelen (in de ruime betekenis van het woord).

In de derde en laatste spiegel, de DOEspiegel, wordt gerapporteerd en wordt een stappenplan opgesteld.

In het boek past de auteur het drie-spiegelmodel toe op twee onderwerpen die vandaag in scholen brandend actueel zijn en dat zeker nog een tijdje zullen blijven, m.n. beleidsvoerend vermogen en zelfevaluatie.

 

 

Met onwetenden onwetendheid kwalificeren en kwantificeren 

Iedere poging om de werkelijkheid in kaart te brengen is een arbitraire reductie van die werkelijkheid. We doen dit door parameters te gebruiken die zo goed als mogelijk worden gemeten en zowel kwalitatief als kwantitatief worden uitgedrukt. De conjuncties van alle waarderingen en scores zijn een indicatie van de werkelijkheid maar deze pogingen kunnen de werkelijkheid wellicht nooit volledig vatten en al zeker niet vervangen. Meer zelfs, we zijn niet eens zeker wat de werkelijkheid zelf is. Toch blijven we dergelijke vereenvoudigingen, reducties, schematiseringen, categoriseringen hanteren om de werkelijkheid niet alleen enigszins te vatten, te reconstrueren (ook in de zin van een rationele reconstructie), maar ook om greep te krijgen op die werkelijkheid, deze te beheersen en er ons handelen op te kunnen afstemmen. De menselijke zwakheid ligt dan ook in het feit dat we op die wijze slechts een zo goed mogelijk antwoord kunnen geven op de gestelde vragen. Vooruitgang kan enkel gemeten worden in kleine stapjes, de antwoorden zullen nooit zeker zijn. Ik beken mij tot het kamp van de analytisch-reductionisten in de evaluatie (zonder mij te bezondigen aan cijferfetisjisme) maar tot het kamp van de holistisch-synthetici in de beoordeling.

 

DUS, WANT, MAAR en TENZIJ 

een boek over kritisch denken, argumenteren en filosoferen.

Kritisch denken, debatteren, betogen, filosoferen en argumenteren hebben heel wat met elkaar gemeen. Om kritisch te kunnen denken moet men weten welke argumenten ertoe doen om zinnig te kunnen oordelen. In een debat kan men de andere pas overtuigen als argumenten worden aangebracht die relevant zijn. In een betoog proberen we anderen te overtuigen van een standpunt, met argumenten. Filosoferen lijkt misschien een buitenbeentje, maar ook hier moeten we argumenteren. 
Kritisch denken en argumenteren zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. In het onderwijs is het belangrijk dat leerlingen leren argumenteren (en dus kritisch denken) binnen diverse vakken. Kennis over basisbegrippen argumenteren is dan ook noodzakelijk.

In Dus, want, maar en tenzij gidst een zes-stappen-plan de lezer doorheen de materie.
Debatteren is voor jongeren enorm nuttig want ze verwerven er heel wat vaardigheden mee. Een debater is in staat om voor een publiek te spreken, is goed in het luisteren naar wat de andere zegt en reageert alert met argumenten en tegenargumenten. De auteur bespreekt uitvoerig hoe een debat moet worden gevoerd en hoe men zich erop kan voorbereiden.

Dus, want, maar en tenzij behandelt heel wat spelvormen om te leren debatteren en doet suggesties over onderwerpen. Het laatste hoofdstuk is een synthese en benadrukt hiermee de samenhang tussen kritisch denken, argumenteren, betogen, debatteren en filosoferen.

 

  • Uitgeverij: ACCO Uitgeverij

  • Publicatiedatum: 10 augustus 2016

  • Boek  - Softcover

  • Editie 1

  • Pagina's: 208

  • ISBN: 978946292707

N(i)et Echt!

te verkrijgen bij ACCO

Instructiefilmpjes